palm springs°
Projekt rozbudowy domu jednorodzinnego w charakterze parterowej, minimalistycznej zabudowy, której główną inspiracją stał się modernizm amerykańskiej pustyni. Komunikacja wewnętrzna domu otwiera się na małe półpatia, wypełnione zielenią charakterystyczną dla kalifornijskiego Palm Springs, jeszcze bardziej podkreślając indywidualny charakter zaprojektowej przestrzeni. Forma budynku jest mocno określona poprzez wewnętrzny układ funkcjonalno-przestrzenny, który zakłada mocny podział pomiędzy poszczególnymi strefami domu. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest jeszcze w 2020 roku. 
 The project for the extension of a single-family house as a one-story, minimalist building, whose main inspiration was the modernism of the American desert. Internal communication of the house opens to small patios, filled with greenery characteristic of the Palm Springs in California, further emphasizing the individual character of the designed space. The form of the building is strongly determined by the internal functional and spatial layout, which assumes a strong division between individual house zones. The project is scheduled to start in 2020.
autor: nahajowski.studio°
rok: 2020